Basisinkomen

OP NAAR HET BASISINKOMEN.

Onder constructie.

Pleistereconomie

Ik noem voor wat betreft de inkomenssfeer de huidige economie een pleistereconomie. Kun je de huur niet betalen dat ontvang je een pleister in de vorm van woontoeslag.  Kun je de zorgkosten niet betalen dan ontvang je een zorgtoeslag. Zo zijn er nog wel tientallen toeslagen te bedenken.

Er zijn tientallen uitkeringen en vele toeslagen. Dat moet eenvoudiger en doeltreffender kunnen.

Ook Annemarie van Gaalpleit voor een Basisinkomen.

Basisinkomen

Een basisinkomen van € 1.600 netto voor iedereen boven de 18 jaar is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is wellicht een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van banken.

Stellingen

 1. Reeds vroeg heb ik ontdekt dat als je bij het leiden van welke organisatie dan ook de betrokkenen werknemers meer verantwoordelijkheid geeft, de productie evenredig toeneemt.
 2. Redelijk moet worden geacht dat ceo's niet meer verdienen dan 10 maal de laagst betaalde werknemer in de ondernemingen dat bonussen uitsluitend worden gegeven bij het behalen van een vooraf bepaald behaald percentage op het eigen vermogen.
 3. De "span of control' dat is het aantal medewerkers waaraan doeltreffend leiding kan worden gegeven dient niet hoger te zijn dan vijf.

 

Basisinkomen van € 1.600/mnd  heeft toekomst!

Democratie

De democratie zoals die vorm heeft gekregen in Nederland behoeft mijns inziens niet te veranderen. Voor wat betreft het regeringsstelsel ook niet. Wel zie ik alleen door het volk gekozen vakministers en staatssecretarissen. Voor de duidelijkheid, b.v. een arts op de post Zorg.

En dan trapsgewijs naar beneden, gekozen bestuursleden voor Provincie en Gemeenten.

Voordat u nu al commentaar wilt leveren, lees dan eerst en vooral  het boek: Gratis geld voor iedereen door Rutger Bregman.

Financieel stelsel.

Ik zou voorstander zijn van het hebben van slechts één bank; De Nederlandse bank, teneinde alle fraudes en oneigenlijk gebruik van gelden te elimineren. Verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, etc hebben miljarden euro's laten opdrogen door verkeerde beleggingen met uw geld.

Scholing

Om uiteindelijk de juiste personen op de juiste plaatsen te krijgen dient het onderwijs zodanig te worden ingericht dat deze in feite door het bedrijfsleven wordt bepaald. 

VRAGEN: (Ik zou graag wat reacties van u vernemen, die bepalend kunnen zijn voor de herinrichting van de maatschappij.) Denk met mij mee en participeer misschien later.

 1. Bent u het met mij eens dat in onze rijke maatschappij de onderkant daarvan best een beetje meer mag ontvangen, zodanig dat voedselbanken en kledingbanken niet meer behoeven te bestaan?
 2. Is het ook uw mening dat wat goed is je goed moet laten en we daarom weer terug moeten naar het onderwijs van de jaren 50 en 60?
 3. Vindt u niet dat als een directeur/eigenaar in zijn of haar bedrijf maximaal 10 maal dat van de minst verdienende in de onderneming ontvangt, dat genoeg is?
 4. Mijn  mening is dat de Premier en Ministers de hoogst verdienenden in de maatschappij moeten zijn? Wat is uw mening?
 5. Het zou verboden moeten worden dat directeuren en commissarissen in elkaars ondernemingen werkzaam zijn. Wat vindt u hiervan?
 6. Vier Gemeenten per Provincie lijkt mij wel genoeg uit oogpunten van kosten en efficiency. Of niet?
 7. In de toekomst zie ik uitsluitend vakministers. En U?
 8. En vanzelfsprekend gekozen bestuurders op elk terrein? Goed of niet?
 9. Denkt u ook dat werken en vrijwilligerswerk in de toekomst plaats gaan maken voor andere zinvolle invullingen, in verband met robotisering en de daaruit voortvloeiende werkloosheid?
 10. Om verdere verdamping van kapitaal in de toekomst te voorkomen lijkt het mij zinvol om handelsbanken op te heffen en te vervangen door één Centrale Bank geleid door een landelijk gekozen Management Team van drie personen en een idem Raad van Bestuur. Wat vindt u hiervan?
 11. Denkt u ook niet dat wij met de huidige rijkdom en de huidige economische groei van 3% in staat moeten zijn de armoedegrens op te trekken naar € 1600/mnd en daarmede de schandelijke voedsel- en kledingbanken opheffen?
 12. Vindt u ook dat de maximale sociale huurprijs moet worden vastgesteld op 25% van het Basisinkomen.
 13. Zorgverzekering zou geindexeerd tot maximaal 6% van het Basisinkomen moeten gaan kosten. Juist of juist niet?
 14. Elke volksvertegenwoordiger moet worden gekozen door het volk en niet worden benoemd door een politiek leider.
 15. Ministers en Staatssecretarissen dienen uitsluitend te worden benoemd uit vakgenoten.
 16. Waterschappen dienen te worden opgeheven en de taken worden overgedragen aan de Provincie of Gemeente. (Ik onderschrjf de noodzaak van een goede waterhuishouding maar het is  thans een kind met een waterhoofd.)  Uw mening graag?
 17. Ter verhoging van de efficiency zou ik graag zien dat het aantal Gemeenten wordt teruggebracht tot vier per provincie. Of meer? Of minder?
 18. Monorail of buissystemen dienen voorrang te verkrijgen ten behoeve van Opnbaar vervoer en Transport. Eens?
 19. Gratis vervoer voor 65-plussers. Of?
 20. Zonne-, getijden- en windenergie moeten voorrang krijgen  boven fossiele brandstoffen en kernenergie volledig uit de wereld geholpen. Goed?
 21. Wijziging van het Onderwijs door meer af te stemmen op de praktijk en toekomst. Mijn voorstel: éénvormig Lager Onderwijs; één Beroepsonderwijs (BO); één type Alfa Middelbaar Onderwijs (AMO); één type Beta Middelbaar Onderwijs (BMO); één type Alfa Hoger Onderwijs (AHO); één type Beta Hoger Onderwijs (BHO); één type Universiteit ( de enige plek waarin titels kunnen worden behaald). Al deze schoolgemeenschappen moeten direct verbonden zijn met een centrum van bedrijfsactiviteiten, waardoor onder andere labotaria ten dienste staan van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Uw commenentaar graag? Bijzonder onderwijs dient te worden afgeschaft. 
 22. Elke onderneming dient te worden geleid door een driekoppig Management Team, gecontroleerd en aangestuurd door een minimaal driekoppige Raad van Commissarisen.
 23. Commissarissen en ceo's mogen niet in elkaars ondernemingen werkzaam zijn. Hierdoor elimineren wij het gesjoemel met ondernemingen, zoals thans op grote schaal gebeurt. Waar of niet waar?
 24. Elk beleggend orgaan dient onder controle te staan van de Staatsbank ter voorkoming van verdere verdamping van kapitaal, met name in avontuurlijke buitenlandse beleggingen. Herinnert u zich nog het programma "Zwarte Schapen"?
 25. Vindt u ook niet dat wij in de toekomst genoeg hebben aan de volgende Ministeries: Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Verkeer, Landbouw, Defensie, Sport en Vrijetijd?. 
 26. Zo veel mogelijk ondernemers redden uit de klauwen van accountants. Zij dienen hun eigen financiele administratie te doen om adequaat te kunnen controleren, op tijd, en te kunnen sturen en bijsturen op het moment dat dit nodig is. Accountants zijn te veel bezig met uurtje factuurtje en dienen de benodigde stukken veel te laat in. Soms pas na jaren is mijn ervaring. Accountants  leven bij de gratie van onwetende ondernemers. Dat vindt u toch ook?
 27. Het ontbreekt in dit land aan een grondige opleiding tot ondernemers, waarin alle facetten van het ondernemerschap breed en diep worden onderwezen. Als bedrijfsadviseur kom ik de meest schrijnende zaken tegen. Heeft u ook deze ervaring?
 28. Een landelijk orgaan  (commissie van knappe koppen) zou er moeten komen welke initiatieven van ondernemers toetst op haalbaarheid en adviseert aan de Nederlandse Bank over het wel of niet verstrekken van kredieten. (Nu komt het voor dat een juffrouw van 23 bij een bank een verkeerde zeef toepast door gebrek aan specifieke kennis van zaken en persoonlijke faalangst.) Zo verdwijnen veel goede en bruikbare initiatieven naar het buitenland. Of denkt u van niet?
 29. En dan nog de Zorg. Ziekenzorg en Ouderenzorg moeten extra aandacht krijgen. Wat mij betreft mogen artsen  prestatiebonussen ontvangen. Het bestuur (Management Team)  van deze instellingen moet wel bestaan uit bedrijfseconomen (i.p.v. geneesheren).

 😀

Basisinkomen van € 1.600/mnd  heeft toekomst!

Democratie

De democratie zoals die vorm heeft gekregen in Nederland behoeft mijns inziens niet te veranderen. Voor wat betreft het regeringsstelsel ook niet. Wel zie ik alleen door het volk gekozen vakministers en staatssecretarissen. Voor de duidelijkheid, b.v. een arts op de post Zorg.

En dan trapsgewijs naar beneden, gekozen bestuursleden voor Provincie en Gemeenten.

Voordat u nu al commentaar wilt leveren, lees dan eerst en vooral  het boek: Gratis geld voor iedereen door Rutger Bregman.

 

 

Als U achter het gedachtegoed van het Basisinkomen staat en U denkt hieraan een kennisbijdrage te kunnen leveren in de vorm van studie, bestuur en invoering, laat U dit dan hieronder weten en wordt gratis lid van een door mij op te richten "Alliantie Basisinkomen".

 

Ik zou de nieuwe staatssecretarissen  willen adviseren geen tijd en energie te verspillen aan het  herstellen van de toeslagen. 

Het systeem van toeslagen is dermate uit de hand gelopen dat het vrijwel onmogelijk is het te herstellen. Beter is terug te gaan naar  "zero budgetting", zo van, hoe zouden we het inrichten als we van "scratch" zouden moeten gaan werken.

Nog beter is alle toeslagen afschaffen en vervangen door een basisinkomen.

Ik ga mijn best doen uit te rekenen wat alle toeslagen de staat nu kosten en wat een basisinkomen zou opleveren.

AOW zal deel moeten uitmaken van de streng BASISINKOMEN.

Het Rijk keerde vorig jaar 2,4 miljard euro uit aan huurtoeslag. Dat is 6 procent meer dan in 2012.

 Daarnaast is er 5,1 miljard euro aan zorgtoeslag uitgekeerd. Dat is ruim een half miljard euro meer dan het jaar ervoor en twee keer zoveel als in 2006. In dat jaar werd de zorgtoeslag ingevoerd.

 Het uitgekeerde bedrag aan kinderopvangtoeslag is opnieuw gedaald. Al vier jaar lang daalt dit bedrag. In 2013 kregen ouders 1,9 miljard euro voor kinderopvang. In 2009 ging het nog om bijna 3 miljard euro.

 Nederlanders met kinderen in het buitenland hebben vorig jaar in totaal 41,2 miljoen euro aan kinderbijslag ontvangen.

In 2011 was dat bedrag nog 51,9 miljoen euro, blijkt uit cijfers die NU.nl bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft opgevraagd.

Voorlopig overzicht:

 

Zorgtoeslag             € 5.100.000.000

Kinderopvang         €  2.000.000.000

Kindertoeslag          €       41.000.000 (buitenland)

Kindertoeslag

Huurtoeslag             € 2.400.000.000

AOW

 

IMMIGRATIE - INBURGEREN - INTEGREREN - ASSIMILEREN

 Ik splits de immigranten gemakshalve in vluchtelingen en gelukszoekers. Het is evident dat een land geen gasten kan huisvesten die niet bijdragen aan het BNP. 

Ik vind ook dat een ieder in de wereld zijn afkomst c.q. zijn geboorteland moet behouden. Gaat hij of zij in een ander land wonen, dan behouden zij hun paspoort van het geboorteland. Willen zij in een ander land gaan werken dan moeten zij een werkvergunning aanvragen van dat land voor een verblijf van 1 jaar. Zo'n werkvergunning wordt alleen verstrekt als de gast kan aantonen dat hij of zij een positieve bijdrage levert aan het BNP en het werk niet door een Nederlander kan worden gedaan of niet beschikbaar is.

Als het om vluchtelingen gaat is dit een zaak voor Europa  en dienen zij evenredig daarover worden verdeeld. Verder dient de oorzaak van de vlucht te worden geanalyseerd. Is de reden van de vlucht,  vluchten voor een regime, dat dient dit te worden aangepakt door de Verenigde Naties. Elke vluchteling zal uiteindelijk weer terug moeten naar het land van geboorte/afkomst.

Elk individu zal zich moeten houden aan de cultuur van het gastland en kan en mag geen andere culturele permanente acties ondernemen die de cultuur van het gastland ondermijnt.

Ik verwijs hierbij naar de landen waarin ik heb gewerkt en waar het werkt zoals ik hierboven heb beschreven. Die landen zijn China, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Thailand, Hong Kong.

Gezinsherenigingen kunnen slechts worden toegestaan voor de tijd van de werkvergunning en zijn geheel voor rekening van de gast. Kinderen houden altijd de nationaliteit van de ouders. Alle opvang van vluchtelingen dient te zijn gericht op terugkeer naar hun eigen land. 

Verlenging van het werkcontract dient pas plaats te vinden  als er voldoende onderzoek is geweest naar het funktioneren van de gast. In aanraking gekomen met justitie veroorzaakt onmiddellijke beeindiging van het contract en uitzetting.

Spaart ook nog eens kosten voor INBURGEREN - INTEGREREN - ASSIMILEREN.

 

BUITENLANDSE ONTWIKKELINGSHULP.

Alle geldelijke ontwikkelingshulp dient ter plaatse door een Nederlandse Topambtenaar te worden beheerd en verantwoord, teneinde te garanderen dat het geld op de bedoelde plaatsen komt en voor de juiste doelen wordt gebruikt.

 

 Basisinkomen

Een basisinkomen van € 1.600 netto voor iedereen boven de 18 jaar is mogelijk en zal de economie een ongekende impuls geven. Hiervoor is wellicht een verandering van het financieel systeem nodig, waarbij de overheid geld creëert in plaats van banken.

 

Minima

Een groot deel van de bevolking kan net niet rondkomen. Dit net niet moet toch gemakkelijk net wel gemaakt kunnen worden.

Veiligheid

Ik zou graag zien dat straffen met 50% worden verhoogd, omdat ik geloof heb in preventie. 100% strafverhoging op aanvallen naar hulpverleners. Verder zouden taakstraffen moeten worden afgeschaft, omdat ik zelf heb gezien dat die straffen vaak als uitje worden beschouwd. Geen korting op jaarstraffen en levenslang is levenslang. Ruime toepassing van electronica moet er voor zorgen dat de pakkans in het verkeer vergroot wordt. Ik heb een vreselijke hekel aan mensen die de regels aan hun laars lappen, voortdurend overtredingen plegen en denken er alijd mee weg te kunnen komen.

 

 E.C. de Smit, 2 september 2020.

 

 

 

Er is geen video geplaaatst